1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “je”, “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”). Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.nessdesigns.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je dus deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

2. Identiteit van de Verkoper

Ness Designs is gevestigd te Molenstraat 15, 3970 Leopoldsburg. Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0690.929.515 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt). BTW nummer: BE 0690.929.515.

Telefoonnummer: 0479/64.21.00

Mail adres: info@nessdesigns.be.

3. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de webshop en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s in de productgalerij zijn als leidraad bedoeld en zijn in geen geval bindend.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met de Verkoper op het e-mailadres: info@nessdesigns.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de Koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, …). De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in België en Nederland.

Als de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk gemaakt en verstuurd. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nooit als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Je kan er ook voor kiezen om je bestelling op te halen in onze vestiging in Leopoldsburg. Dit kan enkel na een vastgelegde afspraak via telefoon of e-mail.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Ness Designs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden.

5. Eigendomsrecht – retentierecht

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Koper in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Ness Designs zijn voor rekening van de Koper.

6. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen op het e-mailadres van de Verkoper: info@nessdesigns.be.

Dit moet binnen de 7 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht.

7. Garantie

Op de door Ness Designs geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Ness Designs geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is Ness Designs niet aansprakelijk voor schade. In geval Ness Designs aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor Ness Designs aansprakelijk is, beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar terzake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Ness Designs tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door Ness Designs. Alleen binnen deze periode kan u Ness Designs tot vergoeding van schade aanspreken.

8. Retour

Indien bestelde artikelen niet in de juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van Ness Designs. Dit moet door de Koper direct na ontvangst telefonisch of via e-mail gemeld worden. Ness Designs behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de Koper of derden zijn gebruikt of beschadigd. Handgemaakte artikelen die op maat gemaakt zijn en naar wens van de Koper, worden niet teruggenomen en zullen ook niet vergoed worden.

9. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, …

10. Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. De Verkoper voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken en te bestellen, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

11. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

12. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Geen producten in de winkelwagen.